Aktiebolaget Segulahs Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Här redogörs för hur vi samlar in och lagrar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss.

Beskrivning av vår behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter enligt denna Integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive EU:s Databeskyddsförordning (GDPR) och andra tillämpliga nationella dataskyddslagar i Sverige.

Aktiebolaget Segulah samlar in personuppgifter för följande ändamål:

• Ingå och fullfölja avtal inom investeringsrådgivning: Vi samlar in information som lämnas till oss av eller på uppdrag av våra affärskontakter, eller genereras av oss, inför eller i samband med ingående eller fullgörande av avtal inom investeringsrådgivning. Denna samling av data baseras på vårt berättigade intresse som investeringsrådgivare när vi tillhandahåller tjänster.

Vi använder också personuppgifter som samlats in i samband med investeringsfrågor för att uppfylla våra lagstadgade uppgifter, t.ex. i samband med åtgärder mot penningtvätt och kännedom om våra affärskontakters rutiner.

De personuppgifter som samlats in avser identifiering, kontaktuppgifter och ärenderelaterad bakgrundsinformation som tillhandahålls av våra affärskontakter, deras representanter eller deras motparter.

I vissa fall har dina personuppgifter kompletterats med information som hämtats från andra källor, bland annat sökningar via offentliga sökmotorer, sektorspecifika nyhetsbrev, sociala medier och din arbetsgivares webbplats för att bekräfta din nuvarande professionella position.

• Nyhetsbrev, publikationer, möten och nätverk av rådgivare: När du blir registrerad som kontakt hos oss eller registrerar dig till e-postlistan för nyhetsbrev kommer vi att använda den information som du gett oss för aktuellt syfte, liksom för informationsgivning och annan kommunikation. Vi använder personuppgifterna för dessa ändamål tills du informerar oss om att du inte längre vill få någon information från oss. Du kan göra det när som helst genom att klicka på länken unsubscribe i något av våra utskick eller genom att kontakta oss på e-postadress info@absegulah.se.

Denna användning av dina personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse att informera om våra aktiviteter till dig eller hålla kontakt med olika intressenter.

I samband med möten där vi serverar mat kan vi komma att samla dina kost- och andra preferenser. Alla sådana uppgifter som tillhandahålls av dig kommer omedelbart att raderas när vi inte längre har en anledning att lagra uppgifterna.

Jobbansökningar: Personuppgifter som lämnats in av dig via jobbansökningar av olika slag sparas i ett separat system.

Hur behandlas personuppgifterna?

Aktiebolaget Segulah behandlar endast personuppgifter för de syften som de samlades in enligt ovan och personuppgifter är endast tillgängliga för behöriga anställda som har en position som kräver att de behandlar personuppgifter för att utföra sitt arbete. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för det särskilda syftet. Aktiebolaget Segulah har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi säkerställer att endast behöriga personer ska få tillgång till dina personuppgifter. Vi har också en intern policy för säker behandling av personuppgifter.

Var behandlas personuppgifterna?

Aktiebolaget Segulahs avsikt är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utanför EU/EES-området. I sådana fall säkerställer vi att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats genom avtal som ställer samma krav som reglerna inom EU.

Överförs personuppgifter till tredje part?

Vi kommer inte lämna personuppgifter till tredje part om det inte krävs att det görs enligt gällande lagar, förbereder oss för rättsliga förfaranden eller försvarar anspråk eller utför investeringsrådgivningstjänster. Dina personuppgifter kan dock överföras till och behandlas av externa leverantörer som utför tjänster åt Aktiebolaget Segulah, dock endast i den utsträckning som krävs för att göra det möjligt för dessa leverantörer att utföra de tjänster som Aktiebolaget Segulah begär. Endast personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovan angivna syften kommer att lämnas till dessa externa företag. Alla externa leverantörer måste följa våra instruktioner och tillämpliga skriftliga databehandlingsavtal och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Dina rättigheter

Vi har en laglig skyldighet att se till att dina uppgifter hålls korrekta och aktuella. Vi uppmanar dig att hjälpa oss att uppfylla denna skyldighet genom att se till att du informerar oss om eventuella ändringar av din kontaktinformation genom att kontakta oss på e-postadress info@absegulah.se.

Du kan när som helst utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter som behandlas av oss:

• Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som gäller dig. Detta inkluderar t.ex. rätten att bli informerad om huruvida personuppgifter om dig behandlas, vilka personuppgifter som behandlas, och syftet med behandlingen. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras.

• Rätt till invändning: Aktiebolaget Segulahs behandling sker med stöd av s.k. berättigat intresse. Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Aktiebolaget Segulahs behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

• Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas om t.ex. personuppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet för vilket de samlats in, om behandlingen är olaglig, eller personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla ett rättsligt krav.

• Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, såvitt gäller de uppgifter som du själv lämnat till Aktiebolaget Segulah i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

• Rätt att återkalla ditt samtycke: Om du har lämnat ditt samtycke till Aktiebolaget Segulahs behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Aktiebolaget Segulah har rätt att behandla dina personuppgifter för.

• Avstå från information: Vi ger dig möjligheten att välja bort framtida informationsutskick. När vi skickar dig nyhetsbrev, inbjudningar eller annat informationsmaterial kan du när som helst välja bort oss genom att kontakta oss.

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss på e-postadress info@absegulah.se. Aktiebolaget Segulah kommer att behandla en begäran från dig skyndsamt. Om Aktiebolaget Segulah inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

Behörig myndighet

Om du har några klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill ha mer information, kontakta oss så hjälper vi till. Om du vill göra ett klagomål hos en nationell tillsynsmyndighet angående vår behandling av dina personuppgifter, kan du göra det genom att kontakta Datainspektionen.

Kontakta oss

Aktiebolaget Segulah (556488-6736) är personuppgiftsansvarig.

Stockholm 2019-04-25

Vid frågor, kontakta oss här.